Yoshiko Yamagiski Brotherton

Etsuko Nakata Barber

Chizuko Kudo Bolinger

Margaret Elenor Dyer

Michiko Makita

Mari Omori

Masumi Reade

Mitsuyo Odom

Lisa Ii

Setsuko Kaneda

Rie Shichijo

kazuko sanada

Hiroko Takebe